ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการบริห

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28 ตุลาคม 256

อ่านเพิ่มเติม

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำข้าราชการร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564” ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ระชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” เส้นทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” เส้นทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม