Author: ผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการบริห

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำข้าราชการร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564” ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ระชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” เส้นทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” เส้นทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More