คณะผู้บริหารกลุ่ม

นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

demo

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา