คณะผู้บริหารกลุ่ม

นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา