คณะผู้บริหารกลุ่มจังหวัด

คณะผู้บริหารกลุ่มจังหวัด

นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายอภินันท์ เผือกผ่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชกาารจังหวัดพัทลุง

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา