ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ชุมพร/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/สงขลา/พัทลุง

ภาพติดตามความก้าวหน้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2566

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

รองผวจ.สุราษฎร์ธานีร

Read More