การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2566

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.)ครั้งที่ 2/2566

วันที่ (8 พ.ค.66) ที

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

รองผวจ.สุราษฎร์ธานีร

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (8 มี.ค.66) ท

อ่านเพิ่มเติม