การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดฯ

การจัดทำแผน61-65ฉบับทบทวนและแผบปฎิบัติ65 

หนังสือที่ มท 022702(สฎ)/ว7239 ลว 10 ก.ย. 62 การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

หนังสือที่ มท 022702(สฎ)/ว7254 ลว 10 ก.ย. 62 การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หนังสือที่ มท 0227.2(สฎ)/ว7240 ลว 10 ก.ย. 62 เชิญคณะอนุกรรมการตามบัญชีแนบ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการ

หนังสือที่ มท 0227.2/ว7691 ลงวันที่ 28 ธ.ค.61 เตรียมความพร้อมรายละเอียดแผนโครงการ 2563 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5026 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี 

มท 0212.1/ว 5059 ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นร 0505/ว (ล)25653 กรอบแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 

แบบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายงานทุกวันที่ 30 ของเดือน)