ดาวน์โหลด


เอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย
การประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน
และจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวตามรอยเส่นทางหลวงปู่ทวด จ.สุราษฎร์ธานี

คำสั่ง ก.บ.ก.ปี2566

คำสั่ง ก.บ.ก.ปี2565

คำสั่ง ก.บ.ก.ปี2564

คำสั่ง ก.บ.ก.ปี2560

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่ง กรอ.

การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดฯ

การจัดทำแผน61-65ฉบับทบทวนและแผบปฎิบัติ65 

หนังสือที่ มท 022702(สฎ)/ว7239 ลว 10 ก.ย. 62 การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

หนังสือที่ มท 022702(สฎ)/ว7254 ลว 10 ก.ย. 62 การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หนังสือที่ มท 0227.2(สฎ)/ว7240 ลว 10 ก.ย. 62 เชิญคณะอนุกรรมการตามบัญชีแนบ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการ

หนังสือที่ มท 0227.2/ว7691 ลงวันที่ 28 ธ.ค.61 เตรียมความพร้อมรายละเอียดแผนโครงการ 2563 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5026 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี 

มท 0212.1/ว 5059 ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นร 0505/ว (ล)25653 กรอบแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 

แบบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (รายงานทุกวันที่ 30 ของเดือน) 

 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 12 เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 7 เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 6 เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 4 เดือนมกราคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 เดือนธันวาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 เดือนตุลาคม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564