โครงสร้างกลุ่มจังหวัด


หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

นายอัมรินทร์ นวลน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ส่วนหน้า

นางสุธาทิพย์ แนวบรรทัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวนันท์นิชา เชาว์ช่างเหล็ก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์
บริหารงานทั่วไป

นายชนินทร์ สืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายติดตามและประเมินผล
บริหารงานบุคคล

นายภูวนาถ สุขสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพรอนงค์ สุนทรพัฒน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุนิสา รักษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวขนิษฐา บัวอินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศรัณย์ญาภัทร ภาคกายสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรรณวรท แสงอรุณจรัส
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแลแผน

นายวัชรินทร์ ชูศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน