โครงสร้างกลุ่มจังหวัด


นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

นายอัมรินทร์ นวลน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

พัฒนายุทธศาสตร์

นายชนินทร์ สืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


บริหารงานทั่วไป

นายชนินทร์ สืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ติดตามและประเมินผล
และบริหารงานบุคคล

IMG_20230227_0001

นางสาวสุนิสา รักษา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศรัณย์ญาภัทร ภาคกายสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรอนงค์ สุนทรพัฒน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวขนิษฐา บัวอินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจิรภัทร ไกรนรา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวัชรินทร์ ชูศักดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรรณวรท แสงอรุณจรัส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน