โครงสร้างกลุ่มจังหวัด

นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

นายอัมรินทร์ นวลน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวนันท์นิชา เชาว์ช่างเหล็ก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์
บริหารงานทั่วไปนายชนินทร์ สืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ฝ่ายติดตามและประเมินผล
บริหารงานบุคคลนางโสภาวรรณ โพธิ์พ้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพรอนงค์ สุนทรพัฒน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุนิสา รักษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวขนิษฐา บัวอินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศรัณย์ญาภัทร ภาคกายสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรรณวรท แสงอรุณจรัส
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแลแผน

นายวัชรินทร์ ชูศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน