การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดฝังอ่าวไทย (ก.บ.ก.)(๕ จังหวัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกาย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

Workshop ทำคอนเทนต์ & ถ่ายภาพ
(สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ อย่างไรใหปัง)

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 1/2565

อ่านเพิ่มเติม