ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ใขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ยิ่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9ก.พ.66 ที่ห้

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (8 มี.ค.66) ท

อ่านเพิ่มเติม

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดฝังอ่าวไทย (ก.บ.ก.)(๕ จังหวัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกาย

อ่านเพิ่มเติม