ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันนี้ (3 ก.พ.64) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อหารือและติดตามสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งขับเคลื่อนด้านการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

        โดยการประชุมครั้งนี้มีประเด็นการหารือที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ การพัฒนาระบบราง (โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่) ช่วงชุมพร – ท่าเรือน้ำลึกระนอง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างผู้ให้บริการงานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี, ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา และช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์, โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิตติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง, โครงการขยายเส้นทางหลวงหมายเลข 415 ระหว่างอำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี-ทับปุด-พังงา, การดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 401 จังหวัดสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า จ.พังงา, โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef , การยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จ.สุราษฎร์ธานี, การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP สู่มาตรฐานสากลบรรจุภัณฑ์ และสินค้าเพื่อทดสอบตลาด เป็นต้น 

        นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่ได้รับผลการทบจากโควิด-19 อาทิ ผู้ประกอบการโรงแรม บริษัท ทัวร์ มัคคุเทศก์ สปา/นวดแผนโบราณ โดยเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือการจ้างงานภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับผลกระทบจริง โดยช่วยจ่ายค่าจ้างพนักงานเดือนละ 7,500 บาท เช่นเดียวกับการจ้างงานใหม่เพื่อพยุงการจ้างงานไว้ในระบบต่อไป และการช่วยเหลือแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ โดยเร่งรัดการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานและขยายระยะเวลาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยควบคู่กันไปอย่างน้อย 1 ปี 

#แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) #กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2564 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี