ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันนี้ (19พ.ค.66) ที่ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านระบบออนไลน์ webex meeting สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีนโยบายและหลักการ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่นทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นกรอบในการจัดทำและทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด และให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งโอกาส และข้อจำกัดของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด มากำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ควบคู่กับการพิจารณาความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ไม่ซ้ำซ้อนกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนต่อไป ร่วมคิด-ร่วมทำ-ร่วมติดตามผล และกำหนดให้วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดมีระยะเวลา 5 ปี เพื่อใช้ ขับเคลื่อนการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด และการจัดทำโครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปี อย่างซัดเจน เพื่อให้การพัฒนากลุ่มจังหวัดสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด นำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด โดยสามารถขับเคลื่อนและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดเป็นโครงการสำคัญขนาดใหญ่ที่จะดำเนินการและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันมากกว่า1จังหวัด

สามารถเพิ่มเติมปัญหา ความต้องการ ได้ที่ https://padlet.com/jiraphat1508/padlet-1j7iglrhz8w4qx70

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *