ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) โดยมี นางสาวอรรจนา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4 และคณะ นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสนั่น ณ ณุวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และนายอัมรินทร์ นวลน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี