การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมริมน้ำโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายในประเด็นการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน และได้มอบหมายให้ นายอรัญ วงศ์อนันต์ รองหัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานในการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการตามกำหนดการ