ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันนี้(23ส.ค.64) ณ ห้องประชุมตาปีชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องประชุมออนไลน์ในแต่ละจังหวัด นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเป้าหมาย ประเด็น เป้าประสงค์ แนวทางและตัวชี้วัดพร้อมทั้งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อนำเสนอแผนที่กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาเป้าประสงค์ ทั้งนี้ ตามเป้าประสงค์ดังกล่าว ก็จะต้องกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 5 ด้าน โดยในการการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา มีการกำหนด 2 แนวทาง คือแบบTop Down โดยปัจจัยในการคิดแบบ Top Down
คือ ใช้นโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ต่าง ๆ ส่วนปัจจัยในการคิดออกแบบBottom Up เอาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนามาเป็นต้นแบบ

อย่างไรก็ตามการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้ส่งโครงการรวมทั้งประเด็นการพัฒนา จำนวน 69 โครงการ งบประมาณรวม 1,470,562,800 บาท และโครงการชี้เป้าให้กระทรวงดำเนินการจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ จำนวน 860,300 บาท ทั้งนี้ กรอบการจัดสรรงบประมาณสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 263,336,100 บาทร่วมพิจารณาโดยใช้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 เป็นหลักในการพิจารณาและขอให้จัดสัดส่วนของโครงการให้เข้าทั้ง 2 ส่วน คือจัดตามศักยภาพความต้องการตามรายพื้นที่ และจัดตาม Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ต่อไป.

ที่มา PR.Surat สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารประกอบวาระการประชุม►https://drive.google.com/file/d/1DpHgmK0HdfNX3HMwiGQsfi9oclWUEU20/view?usp=sharing