ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webx Meeting พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณา ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม การสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายใต้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงแผ่นดิน โครงข่ายคมนาคมทางราง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ชุมพร-สุราษฎร์ธานี โครงข่ายคมนาคมทางราง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างรถไฟ ทางคู่สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา โครงข่ายคมนาคมทางราง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการประเภทถนนงบกลุ่มจังหวัดปี 2566” วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี อ.ระโนด จ.สงขลา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

“โครงการประเภทถนนงบก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการบริห

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำข้าราชการร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564” ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Read More