ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ใขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ยิ่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9ก.พ.66 ที่ห้

อ่านเพิ่มเติม

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

การประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

อ่านเพิ่มเติม