ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ชุมพร/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/สงขลา/พัทลุง

ภาพติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ พื้นที่จังหวัดชุมพรโดยมีโครงการ ดังนี้ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1)โครงการพัฒนาศูนย์กลางพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอย่างครบวงจรตามวิถีท่องเที่ยวเชิงพุทธ (สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร) โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1) โครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร) 2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดชุมพร) 3)โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร) 4)โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร) ภาพกิจกรรมการตรวจติดตาม

ภาพติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีโครงการ ดังนี้ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช) 2) โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสนง.พัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัด) 3) โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวง หมายเลข 4015 ตอน ห้วยปริก – บ้านส้อง(แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)) 4) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ(สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10 ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด) 5) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4, สำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ 5) 6) โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวง หมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์(แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)) 7) โครงการยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมันและพัฒนาอุตสาหกรรมOleochemicalแบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ covid19 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

ภาพติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีโครงการ ดังนี้ 1) โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ระยะที่ 1) (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช) โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา) 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช) 3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช) 4) โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)) 5) โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช)

ภาพติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาพร้อมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ พื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีโครงการ ดังนี้ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1) โครงการบูรณาการและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนสายรองเชื่อมโยง ถนนสายหลักสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (แขวงทางหลวงชนบทสงขลา) 2) โครงการพัฒนาทักษะยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2566 (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา) 3) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา) 4) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดสงขลา) 5) โครงการยกระดับมาตรฐานทางถนนสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง ถนนสายหลัก จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง (แขวงทางหลวงชนบทสงขลา) 6) โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา)

ภาพติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

นายอัมรินทร์ นวลน้อย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพร้อมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ พื้นที่จังหวัดพัทลุง1) โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนพัทลุง-นาโหนด (แขวงทางหลวงพัทลุง) *(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

One thought on “การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ชุมพร/สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/สงขลา/พัทลุง

  • NANI_CHA

    เนื้อหาครบอ่านแล้วเข้าใจง่ายมากๆ

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *