ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ใขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ยิ่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9ก.พ.66 ที่ห้องประชุมเมืองคนดี (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ใขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ยิ่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2566 และประชุมออนไลน์ฝานระบบ Cisce Webex MMeeting พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โครงการจัดงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค Thailand Southern Expo และข้อเสนอการใช้พื้นที่สาธารณะรกร้างให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอการลดขั้นตอนและเร่งรัดการพิจารณาการแก้ไขผังเมือง และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง จัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อเพิ่มเติมบุคลากรทางด้านสาธารณะสุข รองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริการชุมชนในภาคใต้ตอนกลาง และข้อเสนอให้มีการชะลอการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวคาร์ บอนต่ำหรือ Low Carbon Tourism โดยผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการเติมคลังอาหารธรรมชาติสู่ลุ่มน้ำและชายฝั่งชุมพร โดยผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ ดินทำกินของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดชุมพร สนอโดยผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรเป็นต้น.

ที่มาภาพ pr.surat สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *