กิจกรรมต่าง ๆ

การประชุมประชาคมเพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

การประชุมประชาคมเพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และการทบทวนแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2562 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม