รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 1/2565

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมประชาคมเพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

การประชุมประชาคมเพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

อ่านเพิ่มเติม

จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 20 ปี

จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม