ไม่มีหมวดหมู่

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของคณะอนุกรรมการติดตามผล การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร /วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ในพิ้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี/วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ในพื้นที่จัหวัดนครศรีธรรมราช /วันที่ 23 ธันวาคม 2565 จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

จังหวัดชุมพร

คณะอนุกรรมการติดตามผลฯ ประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตตราศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย Sriwichai Beef (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร) 2) โครงการปรับปรุงวัดพระบรมธาตุสวี (บริเวณพื้นที่ด้านทิศเหนือ) เพี่อรองรับการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร) 3)โครงการพัฒนาศูนย์กลางพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอย่างครบวงจรตามวิถีท่องเที่ยวเชิงพุทธ(สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร)

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

 1)โครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย(สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร) 2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดชุมพร) 3)      โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร) 4)  โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร)1

คณะอนุกรรมการติดตามผลฯ ตรวจติดตามโครงการ

1) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตามศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่  ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร)                     2) โครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย (อำเภอสวี) (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะอนุกรรมการติดตามผลฯ ประชุม ณ ห้องประชุมนางยวนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อาคารใหม่) ชั้น 5                                  โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย Sriwichai Beef (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

2)โครงการยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมัน RSPO และพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Oleochemical แบบครบวงจร (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช)

2)โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจBCG(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สนง.พัฒนาชุมชนในกลุ่มจังหวัด)

3)โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ห้วยปริก – บ้านส้อง (แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ))

 4) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ (สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และ 11, สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

 5) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร  และเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4, สำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ 5)

6) โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวง หมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรร   (แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ))

  7) โครงการยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมันและพัฒนาอุตสาหกรรม Oleochemical แบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ covid 19 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

คณะอนุกรรมการติดตามผลฯ ตรวจติดตามโครงการ บริเวณ อบต.บางสวรรค์อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี1) โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง    ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์  ((แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ))

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะอนุกรรมการติดตามผลตรวจติดตามโครงการ

    1) โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ระยะที่ 3)  (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช)  *(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (โอนเปลี่ยนแปลงไปก่อสร้างจากปี 2563))

คณะอนุกรรมการติดตามผล เดินทางถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  และตรวจติดตามโครงการ

คณะอนุกรรมการติดตามผลฯ ประชุม ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์        ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2  โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ระยะที่ 3) (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา)

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช)

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช)

4 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  (แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง))

 5) โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช)

จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

ณะอนุกรรมการติดตามผลฯ ประชุม  ณ ห้องประชุม  CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น 5 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1) โครงการบูรณาการและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนสายรองเชื่อมโยงถนนสายหลักสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (แขวงทางหลวงชนบทสงขลา)

2) โครงการพัฒนาทักษะยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2566 (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา)

 3) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ  (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา)

 4) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดสงขลา)

5) โครงการยกระดับมาตรฐานทางถนนสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงถนนสายหลัก จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง  (แขวงทางหลวงชนบทสงขลา)

 6) โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา)

คณะอนุกรรมการติดตามผลติดตามโครงการจังหวัดพัทลุง

1) โครงการยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนพัทลุง-นาโหนด (แขวงทางหลวงพัทลุง) *(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *