ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอประชุมร่วม 3 ฝ่ายโดยคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา

รองผวจ.ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง การนำเสนอประชุมร่วม 3 ฝ่ายโดยคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ผ่านระบบ Cisco Web โดยพลเอกชาตอุดม คิดกะสิริ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการชี้แจง การนำเสนอประชุมร่วม 3 ฝ่าย โดยคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ก.น.บ. และจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนและงบประมาณของ กลุ่มจังหวัดในภาพรวมใน 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรกด้านการจัดแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีความสอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ เป็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก..บ.) ได้กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องนำนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเป้าหมายในการจัดทำแผน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ แต่ต้องมีความสอดคล้องกับแผน
สำหรับการกำหนดลักษณะโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และโครงการของหน่วยงานFunction ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นโครงการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.น.บ. กำหนด และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีความเชื่อมโยงตามห่วงโซ่การพัฒนา และสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และเป็นปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจะต้องมีความพร้อมในการดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และโครงการที่หน่วยงาน Function มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือโครงการต้องใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และประเด็นด้านการขอรับงบประมาณ เป็นโครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานกระทรวง/กรม จำนวน 10 โครงการนั้น ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.น.บ. กำหนด โดยให้ความสำคัญกับเพิ่มสัดส่วนงบประมาณในภาพรวมของงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น และควรกำหนดปฏิทินการจัดทำแผนของส่วนราชการระดับต่าง ๆ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน เพื่อให้การส่งต่อแผนความต้องการต่างๆ จากระดับล่างไปสู่แผนระดับบน ตามความต้องการของพื้นที่และเพื่อให้เกิดการบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง.

เนื้อหาจาก pr.surat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *