การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา เวลา 09.00 น.

วันที่ 7 ก.ย. 65 เวล

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 30 ส.ค.65 เวล

อ่านเพิ่มเติม