ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

รองผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting
วันนี้(28มี.ค.66) ที่ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ กองช้าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting จาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีนายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม และการบรรยายนำเสนอ หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำ แนวทางการจัดทำวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด โดย นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.บ.น.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด และมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ ก.น.บ. ตามคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.จ.) การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหาคม 2565 มีผลใช้บังคับ 20 สิงหาคม 2565 มี ก.น.บ. เป็นองค์กรหลัก สศช. รับผิดชอบงานเลขานุการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำงบประมาณและการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประสานความร่วมมือ จัดทำและบริหารแผนอย่างสอดคล้อง รัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนๆ สำหรับพรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 มาตรา 34 ให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต ที่ ก.น.บ. กำหนด โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ไม่ซ้ำซ้อนกับความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัด และให้ ก.บ.ก. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.บ. กำหนด และดำเนินการจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลทุกภาคส่วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ตามมาตรา 24 ของพระราชกฤษฎีกาฯ ตามมติ ก.น.บ. ครั้งที่ 1/2566 (27 ก.พ. 66)ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดเพื่อถือปฏิบัติต่อไป.
cr.PR.Surat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *