ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน จากหอการค้ากลุ่มจังหวัด สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด และสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด และผู้แทนภาคประชาสังคมจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งท่านมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่อง ของการขับเคลื่อนนโยบาย BCG มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การยกระดับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม มูลค่าและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ด้วยโมเดล เศรษฐกิจ BCG และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการทบทวน แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มาบรรยาย และขับเคลื่อนการทบทวนแผน และได้มีการรับฟังสภาพปัญหาความต้องการ พร้อมกับทบทวนเป้าหมาย เพื่อการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ในระยะ ๕ ปี รวมทั้งมีการวิเคราะห์ Swot Analysis ของกลุ่มจังหวัดฯ ในแต่ละประเด็น การพัฒนา โดยการเสนอโครงการได้ยึดแนวทาง ที่ คณะกรรมการ ก.บ.ก. กำหนดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาภาคใต้ และรวมถึง แนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากสมาชิก ในกลุ่มจังหวัดร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่างๆ

⇒ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *