ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดฝังอ่าวไทย (ก.บ.ก.)(๕ จังหวัด) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกาย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

Workshop ทำคอนเทนต์ & ถ่ายภาพ
(สร้างแบรนด์และทำการตลาดออนไลน์ อย่างไรใหปัง)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร อบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในแหล่งท่องเที่ยว (Life Guard ONE STAR)

รับสมัคร อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา เวลา 09.00 น.

วันที่ 7 ก.ย. 65 เวล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 30 ส.ค.65 เวล

Read More