Author: ผู้ดูแลเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา เวลา 09.00 น.

วันที่ 7 ก.ย. 65 เวล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 30 ส.ค.65 เวล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565

นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webx Meeting พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณา ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม การสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายใต้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งทางหลวงแผ่นดิน โครงข่ายคมนาคมทางราง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ชุมพร-สุราษฎร์ธานี โครงข่ายคมนาคมทางราง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างรถไฟ ทางคู่สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา โครงข่ายคมนาคมทางราง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการประเภทถนนงบกลุ่มจังหวัดปี 2566” วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี อ.ระโนด จ.สงขลา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

“โครงการประเภทถนนงบก

Read More