ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใตฝั่งอ่าวไทย

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เชื่อมโยงแผ่นดินทอง ปรองดองสองฝั่งทะเล อ่าวไทย – อันดามัน

การประชุมประชาคมเพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

การสัมนาโอกาสทางด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยสู่ประชาคมอาเซียน

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครั้งที่ 1/2561

การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 20 ปี (พ.ค.2560-2579)

ข่าวหน่วยงานภายนอก

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ท่าเรือหน้าทอน ตำบลอ่างทอง  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยอดนิยม 5 อันดับ

หินพัด คีรีรัฐนิคม
ชมทุ่งดอกบัวสีชมพู ทะเลสีหวานกลางพัทลุง
กุ้ยหลินเมืองไทย เขาสก เขื่อนรัชชประภา (เชื่อนเชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวมสถานที่ท่องเที่ยว

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การประชุมประชาคมเพื่อนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 20 ปี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ภาพวิวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย