การประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563

การประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563  ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี (ชั้น 4) อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานการประชุมฯ 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการต่างๆ จากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ของบประมาณเข้าร่วมชี้แจง